ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Σήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00, στην Λάρισα, αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες της 9.9.2017 συνήλθαν σε συνεδρίαση οι εκλεγέντες για το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του μέλους που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, με μοναδικό θέμα τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Παρόντες ήταν:

 1. Απόστολος Λεμονιάς
 2. Αριστείδης Γεωργούλης
 3. Αριστείδης Κασιδόπουλος
 4. Βασίλειος Λάμπρου
 5. Γεώργιος Ζγαρδανάς
 6. Γεώργιος Παπαθανασίου
 7. Γεώργιος Θεοδώρου
 8. Δημήτριος Ελένης
 9. Δημήτριος Ρώτας
 10. Ευάγγελος Τσίμαρης
 11. Ηλίας Κολλύρης
 12. Θεόδωρος Μητρόπουλος
 13. Θωμάς Ντιντιός
 14. Κωνσταντίνος Μίλης
 15. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου
 16. Παναγιώτης Στρατσιάνης
 17. Στέφανος Κουκουράβας
 18. Χρήστος Μασάνης
 19. Χρήστος Σουρελής
 20. Παναγιώτης Τζανετόπουλος
 21. Παναγιώτης Βασιλίκης

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, τα μέλη προχώρησαν στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογής Εκτελεστικής Γραμματείας.

Μετά από μυστική ψηφοφορία για κάθε μια από τις θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 1. Πρόεδρος: Δημήτριος Ρώτας
 2. Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Γεωργούλης
 3. Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Θεοδώρου
 4. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Λάμπρου
 5. Οργανωτικός Γραμματέας: Ηλίας Κολλύρης
 6. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Απόστολος Λεμονιάς
 7. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Θωμάς Ντιντιός
 8. Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Γεώργιος Ζγαρδανάς
 9. Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου: Χρήστος Μασάνης
 10. Μέλος: Κωνσταντίνος Μίλης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
 11. Μέλος:  Ευάγγελος Τσίμαρης Αναπληρωτής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
 12. Μέλος: Αριστείδης Κασιδόπουλος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ
 13. Μέλος Παναγιώτης Τζανετόπουλος Αναπληρωτής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ
 14. Μέλος Παναγιώτης Βασιλίκης Αναπληρωτής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ
 15. Μέλος Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου Τομεάρχης Οικονομικών θεμάτων
 16. Μέλος  Γεώργιος Παπαθανασίου Αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών θεμάτων
 17. Μέλος Στέφανος Κουκουράβας Τομεάρχης Διοικητικών θεμάτων
 18. Μέλος Παναγιώτης Στρατσιάνης Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού
 19. Μέλος Θεόδωρος Μητρόπουλος Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού
 20. Μέλος Χρήστος Σουρελής Τομεάρχης θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας
 21. Μέλος Δημήτριος Ελένης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αρμοδιότητες:

 1. Κάγκαλος Αθανάσιος Αναπληρωτής Τομεάρχης Διοικητικών θεμάτων
 2. Τζαφέρης Σπυρίδων Αναπληρωτής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ
 3. Μητσόπουλος Γεώργιος Αναπληρωτής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος θεμάτων σταδιοδρομίας ΕΜΘ-ΕΠ.ΟΠ

Οι ανωτέρω θα ασκούν τις αρμοδιότητες που ανατίθενται από το Καταστατικό σε κάθε μέλος του ανάλογα με το αξίωμά του.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη με μυστική ψηφοφορία στην εκλογή πενταμελούς Εκτελεστικής Γραμματείας μεταξύ των μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

 1. ο Πρόεδρος,
 2. ο Γενικός Γραμματέας
 3. ο Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ.
 4. μέλος: Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου
 5. μέλος: Αριστείδης Γεωργούλης

Στο σημείο αυτό, και αφού δεν ζήτησε κανένας άλλος το λόγο, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

 της Ομοσπονδίας με την επωνυμία “Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ”.

Λάρισα, 9 Σεπτεμβρίου 2017

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

Loading...