logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

               1. Περιήλθε σε γνώση μας, με αφορμή ανακοίνωση σωματείου, το σχετικό έγγραφο του ΓΕΕΘΑ/Β΄ ΚΛ, σύμφωνα με το οποίο «η χρήση των ιδιωτικών πλατφορμών, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών, με σκοπό την πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων μέσω τηλεδιασκέψεων, δύναται να συμβάλει στην αποκάλυψη σε αναρμόδια πρόσωπα διαβαθμισμένων πληροφοριών».

               2. Αρχικώς, παρατηρείται ότι το ανωτέρω έγγραφο του Β’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, παραγνωρίζει πλήρως την υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία αφενός καθιερώνει την αυτονομία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αφετέρου ρητώς προβλέπει πλέον τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη λειτουργία των Ενώσεων.

               3. Υπενθυμίζεται ότι η διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα απομακρυσμένης συμμετοχής, όπως και η λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων με τηλεδιάσκεψη, έχει προβλεφθεί με σειρά νομοθετικών μέτρων, με γνώμονα αφενός την προστασία της δημόσιας υγείας σε περίοδο πανδημίας κορωνοϊού, αφετέρου τη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργάνων τους. Συγκεκριμένα:

                   α. Για τη διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων με ψηφιακά μέσα έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ οι ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις:

 α): Με το άρθρο 28 παρ. 2. του  4690/2020 (ΦΕΚ 104Α/30.5.2020) προβλέφθηκε ότι «Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους».

β) Με το εντελώς πρόσφατο άρθρο 118 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α/23-12-2020) με τίτλο «Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών» προβλέπεται ήδη ότι : «Κατ' εξαίρεση και έως την 31.3.2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης. Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών».

 

                   β. Για τη διενέργεια συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, ισχύουν αντίστοιχες ρυθμίσεις, αρχικά, με το άρθρο 42 της ΠΝΠ 30.03.2020 (Α’ 75), όπως κυρώθηκε με το Ν.4684/2020 (Α΄86), ακολούθως με το άρθρο 70 του Ν.4722/2020 (Α’ 177), ήδη δε σήμερα με το εντελώς πρόσφατο άρθρο 72 παρ.2 Ν.4756/2020 (Α’ 235).

               4. Η δημοκρατική λειτουργία των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν μπορεί να σταματήσει με πρόσχημα την πανδημία. Αντιθέτως, είναι σαφής και ξεκάθαρη η επιλογή του νομοθέτη να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας των κορυφαίων οργάνων (ΓΣ – ΔΣ) των συνδικαλιστικών οργανώσεων, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας.

               5. Συνακόλουθα, είναι προφανές ότι η διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με τις ανωτέρω ρητές και ξεκάθαρες νομοθετικές διατάξεις είναι απολύτως σύννομη. Άλλωστε με αντίστοιχες ρυθμίσεις λειτουργούν πλέον κάθε είδους επιτροπές και συλλογικά όργανα του δημόσιου τομέα, χωρίς να έχει τεθεί θέμα «πειθαρχικής» ή «ποινικής» δίωξης των συμμετεχόντων.

               6. Είναι ομοίως προφανές ότι η προστασία των κάθε είδους διαβαθμισμένων πληροφοριών αποτελεί  αυτονόητη δέσμευση που αφορά όλους τους στρατιωτικούς, με ή χωρίς πανδημία, με ή χωρίς τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Ουδεμία σχέση έχουν όμως οι Γενικές Συνελεύσεις των Ενώσεων με διαβαθμισμένες πληροφορίες, απόρρητες ή εμπιστευτικές.

               7. Το επίμαχο έγγραφο του Β’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ θεωρούμε ότι συγχέει «ατυχώς» τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών κατά τη διενέργεια Γενικής Συνέλευσης με ζητήματα ασφάλειας διαβαθμισμένων πληροφοριών. Τέτοιες πληροφορίες όμως ούτε απαιτούνται για τη διεξαγωγή Γ.Σ. ούτε διακινούνται κατά τη διάρκειά της.

               8. Εντύπωση προκαλεί ότι ο Β’ Κλάδος/ΓΕΕΘΑ, έσπευσε να απαντήσει στο σωματείο σε μόλις 6 ημέρες, σε ερώτημα που καταφανώς δεν άπτεται υπηρεσιακών ζητημάτων αλλά αφορά αυστηρά στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση και μάλιστα την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των Ενώσεων. Ελπίζουμε η σπουδή αυτή, αλλά και η μη ενημέρωση της Ομοσπονδίας μας για οτιδήποτε από όλα αυτά παρά το προφανές εύλογο ενδιαφέρον, να μην ενδεικνύει εκλεκτικές συγγένειες.

               9. Φαίνεται ότι κάποιοι δεν επιθυμούν την λειτουργία των κορυφαίων οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και επιδιώκουν να τεθούν αυτά σε μια ιδιότυπη «χειμερία νάρκη» μέχρι την λήξη της πανδημίας. Αυτή η αντιδημοκρατική και αντισυνδικαλιστική στάση μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

               10. Η δημοκρατική λειτουργία των Ενώσεων δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παύσει με κανένα πρόσχημα. Καλούμε το ΓΕΕΘΑ να μην δίνει τροφή, εκούσια ή ακούσια,  σε τέτοιες μεθοδεύσεις και επιδιώξεις.

                                                                                                                        Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

Loading...

 

 

Loading...

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας