logo_image_3.png
  facebookpage  facebookgroup    instagram     twitter     viber     Youtube     email     email     phone    map   map    map                    Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο   

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, αναδεικνύει την διαφορετική αντιμετώπιση των Στρατιωτικών, σε σχέση με τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι όπως καθορίζεται από τα (α), (β), (δ) & (ε) σχετικά, αντιμετωπίστηκαν από τον Κοινό Νομοθέτη οριζόντια, όπως δηλαδή στις περιπτώσεις των υπολοίπων ασφαλισμένων, μη τηρουμένης της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας αλλά και εκείνης της αρχής της προστασίας της οικογένειας, επιφέροντας ιδιαίτερα δυσμενή διάκριση σε βάρος της πολυμελούς στρατιωτικής οικογένειας.

2.    Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ειδικές ασφαλιστικές διατάξεις των (γ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια) & (ιβ) σχετικών, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, το (δ) όμοιο καθορίζει ότι:

   «οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο και μέχρι το τρίτο.   Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, ...» Ακολούθως το άρθρο 11 παράγραφος 15 του (στ) σχετικού: «…  15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο.   Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία....» 

3.    Από τις ειδικότερες προβλέψεις των όμοιων (στ), (η) & (ι) αλλά και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2) γίνεται αντιληπτό ότι τόσο για τους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), όσο και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου (κώδικας πολιτικών συντάξεων), παρέχεται ευρεία ευχέρεια εξαγοράς Πραγματικού αλλά και Πλασματικού χρόνου {(δυνητικό σύνολο χρόνου ασφάλισης προς εξαγορά έως και δώδεκα (12) έτη}, προκειμένου για την θεμελίωση / σύσταση δικαιώματος αφυπηρέτησης (πρόωρης συνταξιοδότησης), ή/και προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών.  Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:

     α.    Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου


     β.    Γονική άδεια


     γ.    Εκπαιδευτική άδεια


     δ.    Χρόνος σπουδών


     ε.    Αναγνώριση τέκνων

4.  Στον αντίποδα, οι ως άνω προβλέψεις εμφανίζονται «κολοβές» για τα ασφαλισμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει προβλεφθεί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η δυνατότητα να μετέχουν του δικαιώματος εξαγοράς πλασματικού χρόνου (έως και πέντε έτη) για τα τέκνα τους, όπως συμβαίνει με υπόλοιπους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πλην ΣΑ), οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα / επιμέλεια τέκνων.

5.  Επιπρόσθετα η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα (η), (θ), (ια) & (ιβ) σχετικά, μετέβαλε επί τα χείρω και μάλιστα δυσανάλογα, την κατάσταση των Τρίτεκνων και των Πολύτεκνων οικογενειών στρατιωτικών, σε βαθμό δε που όμοιά της δεν απαντάται στο ασφαλιστικό σύστημα. Η συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών αλλά και ασφαλισμένων, εδύνατο να εξέλθει της ενεργού υπηρεσίας στα είκοσι (20) έτη πραγματικής ασφάλισης, η οποία, σταδιακά, μέχρι και το 2013 επεκτάθηκε στα  είκοσι πέντε (25) έτη και εφεξής μονομιάς στα σαράντα (40) έτη συνολικής ασφάλισης, καθότι τότε, σύμφωνα με τον νόμο, θα θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.   Η σημερινή κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «τιμωρητική», αφού λειτουργεί αποτρεπτικά για όποια στρατιωτική οικογένεια θέλει να φέρει στον κόσμο νέους Έλληνες πολίτες.

7.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, καλεί όλους τους φορείς να αναγνωρίσουν τις ασφαλιστικές «αστοχίες» οι οποίες έλαβαν χώρα τα προηγούμενα έτη και να επιλύσουν νομοθετικά:

       α. Την εκχώρηση και στους στρατιωτικούς (όπως και στους λοιπούς ασφαλισμένους), της δυνατότητας αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τα τέκνα τους.

       β. Πέραν της προβλέψεως της προηγούμενης υποπαραγράφου (6α), στην παραχώρηση ασφαλιστικού / συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την δυνατότητα επιλογής πρόωρης αποχώρησης από την υπηρεσία για τους Τρίτεκνους – Πολύτεκνους, κατά μία πενταετία ενωρίτερα, και

       γ. Την εκχώρηση δυνατότητας εξαγοράς των παραπάνω παροχών με το ποσοστό του 6,67.

8.   Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

Μετά τιμής

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

Loading...

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πλατφόρμα Προνομίων

Πλατφόρμα Προνομίων

για τα μέλη των Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΟΜΕΝΣ

Χάρτης Ενώσεων

Χάρτης Ενώσεων

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

Αναζήτηση Ένωσης

Αναζήτηση Ένωσης

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Αττική

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Μακεδονία & Θράκη

Ήπειρος

Κρήτη

Νήσοι Βορείου Αιγαίου

Νήσοι Νοτίου Αιγαίου

Νήσοι Ιονίου

provlimatismoszip

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα.

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας ή αποστείλετε email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη 

 

xeriazip

Γίνετε μέλος στην Ένωση της Περιφερειακής Ενότητας που υπηρετείτε, δυναμώνοντας τη φωνή της Ομοσπονδίας

 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας, ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την ΠΟΜΕΝΣ
Όροι και Προϋποθέσεις
Για επιβεβαίωση ελέγξτε τα εισερχόμενα (ή ανεπιθύμητα) μηνύματά σας